section-5f3929b

Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Internet - Konrad Szewczyk
  z siedzibą w Krakowie, ul. Kołłątaja 2/9, 31-502 Kraków NIP PL6751211350

Dane kontaktowe: Krakowski Internet , numer telefonu:
+48 12 345 20 41, +48 12 345 20 42

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Konrad Szewczyk. Dane kontaktowe: numer telefonu: +48 602 270 740, e-mail: admin@krakowskiinternet.pl
 2. Krakowski Internet, przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, wynikających między innymi z:
 1. ustawy Prawo telekomunikacyjne,
 2. ustawy Prawo przedsiębiorców,
 3. ustawy Podatkowej
 4. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 5. ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 6. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Krakowski Internet na podstawie Państwa zgody (np. przy okazji organizowania spotkań edukacyjnych).

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Krakowski Internet mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe),
 2. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Krakowskiego Internetu na podstawie zawartej z Krakowskim Internetem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Krakowskiego Internetu lub udostępniające Krakowskiemu Internetowi narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną Krakowskiego Internetu, podmioty świadczące na rzecz Krakowskiego Internetu usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną),
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą),
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:
 1. w przypadku wypełniania obowiązku prawnego Krakowski Internet przez okres do czasu jego wypełnienia, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych Krakowskiego Internetu, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Krakowski Internet danych osobowych, przysługuje Państwu:
 1. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Krakowski Internet przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści Państwa danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych,
 3. prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać:

 1. składając wniosek bezpośrednio do Krakowskiego Internetu pod adresem wskazanym w pkt 1 ,
 2. wysyłając e-maila na adres: rodo@krakowskiinternet.pl.

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.
Krakowski Internet jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.

 1. Krakowski Internet może zwrócić się o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach nieokreślonych w przepisach prawa (np. w ramach prowadzenia działań edukacyjnych i promocyjnych). W takiej sytuacji przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Krakowski Internet danych osobowych.